Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty za usługi edukacyjne

Zasady pobierania opłat za studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w tym w szczególności terminy ich wnoszenia, reguluje Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Na podstawie przepisów tej uchwały, student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz o rozłożenie ich na raty lub przedłużenie terminu wniesienia tych opłat, po spełnieniu przewidzianych warunków. Należy pamiętać, że uzyskanie zwolnienia z opłat za pierwszy rok studiów jest niedopuszczalne. Wniosek o zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne, o rozłożenie opłat na raty lub przedłużenie terminu wniesienia opłaty, student składa do Dziekana swojego Wydziału, za pośrednictwem sekretariatu ds. studenckich w jednostce. Wzór wniosku można znaleźć na stronie epi.uj.edu.pl/studenci/podania.

Student niezadowolony z otrzymanego rozstrzygnięcia może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora UJ.

Wymienione wnioski należy składać w sekretariacie ds. studenckich Zakładu Lingwistyki Komputerowej UJ w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wniosek może być złożony po upływie tego terminu, jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca maja danego roku akademickiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty należy uiścić jednorazowo w terminach:

 • w przypadku zajęć w semestrze zimowym i całorocznych: do 22 października
 • w przypadku zajęć w semestrze letnim: do 15 marca

Dane do wpłaty są generowane przez Sekretariat i przesyłane drogą mailową do każdego studenta, który powtarza zajęcia. Ponadto student, po wygenerowaniu należności przez Sekretariat, będzie mógł podejrzeć w USOSweb w zakładce Dla Studentów a następnie Płatności informacje o: numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty, wysokości wpłaty oraz termin wpłaty. 

Zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku, opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim wnoszone są w dwóch ratach semestralnych:

 • I rata: do 15 października
 • II rata: do 15 lutego.

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów, pierwszą ratę opłaty należy wnieść w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu na studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość opłat w zależności od roku rozpoczęcia studiów

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

 • pierwszy stopień: 12 zł (obywatele polscy i cudzoziemcy)
 • drugi stopień: 12 zł (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z dnia 18 lutego 2022 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

 • pierwszy stopień: 10 zł (obywatele polscy i cudzoziemcy)
 • drugi stopień: 10 zł (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 lutego 2021 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

 • pierwszy stopień: 9 zł (obywatele polscy), 16 zł (cudzoziemcy)
 • drugi stopień: 9 zł (obywatele polscy), 16 zł (cudzoziemcy)

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lutego 2020 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

 • pierwszy stopień: 9 zł (obywatele polscy), 16 zł (cudzoziemcy)
 • drugi stopień: 9 zł (obywatele polscy), 16 zł (cudzoziemcy)

Podstawa prawna: 
Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2019 roku
Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

 • pierwszy stopień: 9 zł (podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 16 zł (cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)
 • drugi stopień: 9 zł (podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 16 zł (cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

 • pierwszy stopień: 9 zł (podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 16 zł (cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)
 • drugi stopień: 9 zł (podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 16 zł (cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 2017 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

 • pierwszy stopień: 9 zł
 • drugi stopień: 9 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

 • pierwszy stopień: 9 zł
  drugi stopień: 9 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 lipca 2015 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

 • pierwszy stopień: 4 zł 44 gr
  drugi stopień: 5 zł 28 gr

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 września 2014 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

 • pierwszy stopień: 4 zł 44 gr
 • drugi stopień: 5 zł 28 gr

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby punktów zaliczeniowych za dany przedmiot oraz wartości jednego punktu zaliczeniowego ECTS w poszczególnych jednostkach UJ. 

Wartość jednego punktu zaliczeniowego ECTS: 60 zł (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Podstawa prawna: 
Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 lipca 2015 roku
Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 czerwca 2011 roku