Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podania studenckie

Studenci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej większość podań mogą złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem USOSweb. 

Kafelek Podania znajdą Państwo w USOSweb w zakładce Dla Studentów, jak na poniższym zrzucie ekranu. 
Tutaj mogą Państwo zapoznać się z pełną instrukcją składania podań w USOSweb

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Do 20 września składa się podania o:

 • udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne,
 • zmianę warunków płatności za studia (przesunięcie terminu płatności, rozłożenie opłaty na raty).

 
Do 30 września (najpóźniej) składa się podania o:

 • uzyskanie wpisu warunkowego na kolejny rok studiów,
 • wyrażenie zgody na powtarzanie roku,
 • wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku,
 • wyrażenie zgody na wznowienie studiów (tzw. reaktywacja).  

 Inne:

 • podanie o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów w semestrze zimowym składa się do 30 września, podanie dotyczące semestru letniego – do 15 lutego;
 • podanie o wyrażenie zgody na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu/zaliczenia z danego przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego składa się w terminie 5 dni od daty ogłoszenia oceny z drugiego terminu egzaminu/zaliczenia;
 • wniosek o udzielenie zgody na udział w zajęciach prowadzonych w jednostkach WZiKS składa się do 7 dni od daty rozpoczęcia semestru;
 • wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie składa się w terminie do 7 dni od daty egzaminu.

Instrukcja składania podań drogą elektroniczną

Podania drogą elektroniczną należy złożyć za pośrednictwem USOSweb w zakładce Dla Studentów, a następnie Podania

Pełna instrukcja składania podań w USOSweb 

Lista podań składanych drogą elektroniczną

Lista podań możliwych do złożenia drogą elektroniczną przez USOSweb:

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie i uznanie punktów ECTS,
 2. Wniosek o awans (wpis na kolejny rok studiów w tym samym roku akademickim),
 3. Wniosek o usprawiedliwienie nieprzystąpienia do egzaminu,
 4. Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę promotora pracy dyplomowej,
 5. Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zajęć z wyższych lat studiów,
 6. Wniosek o wyrażenie zgody na rezygnację z zadeklarowanego przedmiotu w przypadku zmiany harmonogramu,
 7. Wniosek o wyrażenie zgody na zaliczenie przedmiotów nieobjętych programem studiów/ realizację części programu studiów na innych uczelniach, w tym także zagranicznych,
 8. Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie roku studiów,
 9. Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie ostatniego roku studiów na podstawie § 44 Regulaminu studiów,
 10. Deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego,
 11. Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy przy uzyskaniu co najmniej 50 punktów ECTS,
 12. Wniosek o zaliczenie praktyk studentom, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie odpowiadające celom i efektom praktyki,
 13. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego,
 14. Wniosek o wyrażenie zgody na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu z danego przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego,
 15. Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów,
 16. Wniosek o zmianę formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne,
 17. Wniosek o zmianę formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne,
 18. Wniosek o wyrażenie zgody na przygotowanie pracy dyplomowej w języku obcym,
 19. Oświadczenie o zamiarze przeniesienia na inną uczelnię,
 20. Wniosek o wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku,
 21. Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego,
 22. Wniosek o wpis po urlopie dziekańskim/studenckim,
 23. Wniosek o zmianę adresu do doręczeń,
 24. Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego,
 25. Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej,
 26. Wniosek o wymianę elektronicznej legitymacji studenckiej.

Następujące wnioski i podania muszą być złożone w wersji papierowej w sekretariacie Zakładu Lingwistyki Komputerowej:

Upoważnienia

Podstawa prawna

Formularz online

Formularz Indywidualnego Planu Studiów (załącznik nr 3): formularz-ips.wzks.uj.edu.pl

Schemat działania

Student

 1. student inicjuje formularz na stronie internetowej formularz-ips.wzks.uj.edu.pl,
 2. wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz powód, dla którego wnioskuje o IPS,,
 3. z dostępnych list wybiera: kierunek studiów, imię oraz nazwisko prowadzącego przedmiot, nazwę przedmiotu,
 4. zaznacza rodzaj studiów i rok,
 5. zaznacza semestr i rok akademicki,
 6. wysyła formularz używając przycisku Wyślij podanie.

Wykładowca

 1. Podanie zostaje dostarczone na adres wykładowcy z niezbędnymi informacjami a także odnośnikiem do wstępnie wypełnionego formularza. 
 2. Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Generuj PDF. Plik pdf można zapisać na dysku w celu wydruku bądź wysłania. 
 3. Wszystkie wiadomości email generowane przez formularz wysyłane są z adresu pmik@uj.edu.pl w imieniu osoby wysyłającej, natomiast w polu Reply to znajduje się adres studenta wypełniającego formularz, dzięki czemu wszystkie odpowiedzi kierowane są właśnie na jego adres.

Link do filmu obrazującego proces generowania formularza przez wykładowcę. 

Przeniesienie z innej uczleni (lub zmiana kierunkuy lub specjalności w ramach Uniwersytetu Jagiuellońskieg) na studia niestacjonarne jest możliwe zarówna ze studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Natomiast przeniesienie z innej uczelni (lub zmiana kierunku lub specjalności w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego) na studia stacjonarne jest możliwe wyłącznie ze studiów stacjonarnych. 

 

Uchwała nr 14/I/2020 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków i zasad ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego bez postępowania rekrutacyjnego oraz zmiany formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne w ramach danego kierunku studiów obowiązujących na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 14/III/2021 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 14/I/2020 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 stycznia 2020 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron