Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Erasmus+

Erasmus umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę.

O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość. Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o zwolnienie z całości lub części opłat za studia (należy w tym celu napisać podanie do dziekana wydziału po zakwalifikowaniu się do programu Erasmus+).

Szczegóły na temat Programu Erasmus+ na stronie Programu: erasmusplus.org.pl oraz na erasmus.uj.edu.pl

Erasmus umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata lub magistra bez względu na narodowość.

Procedura rekrutacyjna opisana jest na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej.

Koordynator Programu Erasmus+ w jednostce:

dr Anna Folta-Rusin

pokój. 3.213, III piętro
mail: anna.folta@uj.edu.pl

 • dr hab. Izabela Gatkowska, prof. UJ - kierownik kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji
 • dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska, prof. UJ - koordynator Erasmus+ w Zakładzie Lingwistyki Komputerowej
 • mgr Tomasz Służalec
 • Veranika Drachkova - przedstawiciel studentów

Rekrutacja odbywa się w dwóch turach

 1. pierwsza tura – przełom stycznia i lutego,
 2. druga tura – przełom września i października.

Dokładne daty rekrutacji dostępne są na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych erasmus.uj.edu.pl.

Od 2016 roku, rekrutacja do programu Erasmus+ na WZiKS odbywa się elektronicznie poprzez moduł BWZ systemu USOSweb.

Rekrutacja na rok akad. 2021/2022

 • 6-17 września – czas trwania II rekrutacji
 • do 24 września– kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów w USOSweb
 • 27 września - 1 października – odwołania
 • 4-8 października – ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb

Kryteria kwalifikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ obejmują:

 1. List motywacyjny w formie planu wyjazdu (cele wyjazdu; lista zajęć, które kandydat planuje zrealizować wraz z uzasadnieniem ich wyboru; ewentualnie tematyka badań, jakie kandydat planuje przeprowadzić w ramach wyjazdu wraz z uzasadnieniem konieczności ich przeprowadzenia poza krajem), podpisany przez Koordynatora KLK ds. Erasmus+
 2. Tabelaryczne zestawienie programów zajęć na dany rok akademicki, z wyszczególnieniem kursów, które realizowane będą podczas wymiany zamiast tych proponowanych na uczelni macierzystej. W tabeli proszę umieścić przedmioty, których nie będą Państwo realizować podczas wymiany.
 3. Zaświadczenie lub zaświadczenia o poziomie znajomości języka angielskiego (certyfikat, np. CAE, ewentualnie ocena z egzaminu na studiach)
 4. Zaświadczenie o ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczonej na zakończenie ubiegłego roku akademickiego), uzyskane w sekretariacie KLK.
 5. Opcjonalnie: zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariacie, udziale w organizacji imprez naukowych, wystąpieniach na konferencjach, publikacjach itp.

Szczegółowa procedura kwalifikacyjna dostępna jest w Zasadach przyznawania i realizacji stypendiów w ramach programu Erasmus+ w Katedrze Lingwistyki Komputerowej.

Student może odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie kwalifikacji, bądź braku kwalifikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Wyjazd na stypendium musi być nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy. W ramach całego cyklu edukacyjnego w obrębie jednego stopnia można wyjechać łącznie na 12 miesięcy. W praktyce studenci mogą wyjechać na jeden bądź dwa semestry.

O przedłużenie stypendium można starać się jedynie w obrębie tego samego roku akademickiego, w trakcie którego odbywa się stypendium (czyli w trakcie trwania semestru zimowego). Podanie o przedłużenie stypendium należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do koordynatora programu Erasmus+.

Skrócenie pobytu jest możliwe pod warunkiem, że student uzyska zaliczenie przynajmniej jednego przedmiotu realizowanego na uczelni partnerskiej. W praktyce, w celu wykluczenia sytuacji, w której student musiałby zwrócić otrzymane stypendium, wniosek o skrócenie pobytu można składać po uzyskaniu zaliczenia przynajmniej z jednego przedmiotu.