Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

Szczegóły na temat Programu MOST: na stronie Programu: most.amu.edu.pl oraz na studiuje.uj.edu.pl

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia,
 • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia,
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Koordynator Programu MOST w jednostce:

mgr Iga Kardas

pokój. 3.204, III piętro
mail: iga.kardas@uj.edu.pl

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link most.uka.uw.edu.pl, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

 1. Załóż konto i zaloguj się na platformie IRK MOST (irkmost.amu.edu.pl).
 2. Wybierz uczelnię i kierunek/kierunki, które chcesz realizować w ramach Programu MOST.
 3. Wygeneruj, wydrukuj i podpisz wniosek z IRK MOST. Skan dokumentu wraz z ewentualnymi załącznikami wyślij na adres Koordynatora Uczelnianego UJ: jacek.zaprzalski@uj.edu.pl.
 4. Wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Dydaktyki. O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany mailowo przez Koordynatora Uczelnianego. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów na platformie IRK MOST.
 5. Po zakwalifikowaniu się do Programu MOST sporządź Porozumienie o Programie Zajęć i uzyskaj akceptację Dziekana uczelni macierzystej, a następnie dostarcz je do Dziekana uczelni przyjmującej.
 6. Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w Porozumieniu i zebraniu wpisów do Karty Okresowych Osiągnięć uzyskaj od Dziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania.
 7. Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą certyfikat poświadczający udział w Programie.
 8. Po powrocie przedstaw swojemu Dziekanowi Kartę Okresowych Osiągnięć (stanowi ona podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MEiN i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna na wniosek studenta zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim.

 1. Osoba zakwalifikowana na studia w ramach programu MOST ma obowiązek podpisania POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ, którego wzór dostępny jest na jej koncie w systemie IRK MOST. Wspomniany wzór można znaleźć również w załącznikach na dole strony oraz na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia (UKK). POROZUMIENIE powinno być podpisane w pierwszej kolejności przez Dziekana/Prodziekana Wydziału, na którym studiuje dana osoba, a następnie zaakceptowane przez Dziekana/Prodziekana Wydziału uczelni przyjmującej. Najbardziej pożądaną sytuacją jest zawarcie wspomnianego POROZUMIENIA jeszcze przed rozpoczęciem nauki w uczelni przyjmującej. Akceptacja programu przez Dziekana/Prodziekana uczelni przyjmującej może być dokonana już po przyjeździe na Program. 

  Zgodnie z Regulaminem Programu MOST studenci mają możliwość wybierania przedmiotów w ramach danego kierunku lub kierunków pokrewnych prowadzonych na uczelni. Należy także pamiętać o uregulowaniu w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ sprawy zaliczania przedmiotów obowiązkowych w danym semestrze bądź roku akademickim na uczelni macierzystej. 

  Wykaz przedmiotów prowadzonych w ramach danego kierunku można znaleźć na stronie internetowej danej jednostki, w przypadku braku tych informacji na stronie należy skontaktować się z sekretariatem bądź koordynatorem w danej jednostce. Wykaz koordynatorów zamieszczono na końcu strony. Więcej informacji dotyczących sporządzania POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ dostępnych jest pod adresem: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna/17-najwyzej/67-kilka-dobrych-rad-czyli-jak-sporzadzic-porozumienie-o-programie-zajec.

  W przypadku jakichkolwiek zmian w POROZUMIENIU konieczne jest sporządzenie ANEKSU DO POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ. 
 2. Student MOST nie musi posiadać karty egzaminacyjnej (chyba, że uczelnia macierzysta studenta tego wymaga). Obowiązującym drukiem poświadczającym zaliczenie wybranych przedmiotów w uczelni przyjmującej jest KARTA OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA, której wzór dostępny jest poniżej oraz na stronie UKK (nie wpisujemy zaliczeń do indeksu). Po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich zadeklarowanych przedmiotów Dziekan/Prodziekan Wydziału uczelni przyjmującej zatwierdza wspomniany dokument. Dokument ten jest podstawą zaliczenia semestru bądź roku na uczelni macierzystej. 
 3. Studenci zakwalifikowani do udziału w Programie MOST mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wypełniony i wydrukowany WNIOSEK należy złożyć osobiście, w formie skanu lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych (ul. Ingardena 6, 31-060 Kraków): – od 20 września dla semestru zimowego lub roku akademickiego 2021/22. Terminy składania wniosków dla semestru letniego zostaną ogłoszone wkrótce. W przypadku ubiegania się o dodatkowe miejsce dla małżonka lub dziecka należy do dokumentacji dołączyć kopię odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego lub kopię odpisu aktu urodzenia dziecka. Informacje o przydzieleniu miejsc będą rozsyłane z adresu iso@uj.edu.pl i pod tym adresem będzie można uzyskać wszelkie informacje.  
 4. Po sukcesywnym zakończeniu wymiany w ramach Programu MOST i zrealizowaniu przedmiotów zadeklarowanych w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ, studenci otrzymują specjalny CERTYFIKAT poświadczający udział w Programie. 

 1. Regulamin Programu MOST,
 2. Porozumienie o programie zajęć - program MOST,
 3. Aneks do porozumienai o programie zajęć - program MOST,
 4. Wykaz zaliczeń, wzór - Program MOST,
 5. Wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim dla studentów programu MOST,
 6. Lista koordynatorów programu MOST