Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia - Elektroniczne przetwarzanie informacji

Studia elektroniczne przetwarzanie informacji są interdyscyplinarnymi studiami informatyczno-humanistycznymi. Celem studiów jest pogłębione poznanie naturalnych (ludzkich) mechanizmów kognitywnych, komunikacyjnych i kulturowych oraz zastosowanie wiedzy o tych mechanizmach do projektowania i implementacji interakcyjnych systemów komputerowych.

Studia drugiego stopnia mają dwa uzupełniające się cele.
Po pierwsze, doskonalą i pogłębiają wiedzę oraz umiejętności zdobyte na studiach pierwszego stopnia w takim zakresie, by przygotować absolwenta do projektowania i programowania zawansowanych usług informacyjnych udostępnianych przez Internet. Po drugie, studia przygotowują absolwenta do: 1) rozumienia i stosowania w praktyce opartych na metodach sztucznej inteligencji technologii automatycznej ekstrakcji informacji z dużych zbiorów tekstów oraz automatycznej analizy wyekstrahowanych informacji, 2) projektowania i implementacji interfejsu w języku naturalnym dla potrzeb dialogu człowiek - komputer łączącego metody sztucznej inteligencji, semantyki języka naturalnego i neurolingwistyki. Teoretyczne i praktyczne poznanie mechanizmów funkcjonowania kultury symbolicznej oraz materialnej, a także ich odwzorowanie w Internecie pozwala studentowi właściwie osadzić problematykę ekstrakcji informacji i problematykę dialogu człowiek - komputer w kontekście kulturowym.

Umiejętności związane z semantyczną analizą danych językowych, problematyką dialogu człowiek – komputer, a także kulturowym osadzeniem problemów przetwarzania informacji odróżniają elektroniczne przetwarzanie informacji od kierunków informatycznych prowadzonych na UJ.

Zgodnie z efektami uczenia się absolwent jest przygotowany do:

 1. projektowania i programowania zaawansowanych usług informacyjnych w technologii WWW,
 2. projektowania i programowania interfejsu użytkownika dla potrzeb dialogu człowiek–komputer,
 3. projektowania i programowania systemów pozyskujących informację z dużych zbiorów tekstów,
 4. stosowania w praktyce logiczno-semantycznych i statystycznych technik analizy danych wyekstrahowanych ze zbioru tekstów.

Program studiów drugiego stopnia obejmuje:

 1. przedmioty informatyczne: zaawansowane techniki programowania, teoria języków i automatów, sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy, automatyczna ekstrakcja informacji, analiza danych, interfejs użytkownika, e-learning; analiza danych w Pythonie;
 2. przedmioty humanistyczne: historia filozofii, filozofia kultury, analiza semantyczna, reprezentacja języka w mózgu i umyśle, neurolingwistyka, reprezentacja obiektu materialnego, antropologia kultury, antropologia Internetu, etnologiczne metody badań terenowych;
 3. przedmioty ogólne: logika, seminarium dyplomowe 2.

Program studiów został skonstruowany tak, by połączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, stąd wszystkie przedmioty informatyczne oraz część przedmiotów humanistycznych jest zaliczana na podstawie projektów wykonanych przez studenta. Natomiast w pracy magisterskiej zaawansowany projekt informatyczny służy egzemplifikacji stawianych tez.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z kilku wydziałów Uniwerystetu Jagiellońskiego i przemysłu informatycznego.

Plan studiów obejmuje wykłady (345 godz.), ćwiczenia (439 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (150 godz.) i ćwiczenia projektowe (90 godz.). W trakcie wykładów i ćwiczeń student zdobywa podstawy teoretyczne z informatyki (sztuczna inteligencja, reprezentacja wiedzy), filozofii (filozofia analityczna), językoznawstwa (analiza semantyczna, reprezentacja wiedzy) i nauk o kulturze (antropologia kultury). W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych student uczy się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce programistycznej. W trakcie ćwiczeń projektowych student uczy się rozwiązywania problemów złożonych za pomocą narzędzi informatycznych.

więcej o

Warunkiem ukończenia studiów jest

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych przez plan studiów,
 • przygotowanie projektu dyplomowego (aplikacja internetowa) i opisującej projekt pracy dyplomowej,
 • zdanie egzaminu dyplomowego,

w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ

Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzania informacji umie wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, przede wszystkim jako: projektant, programista i administrator zaawansowanych aplikacji internetowych.

W szczególności absolwent posiada umiejętności:

 1. projektowania i programowania interfejsu użytkownika dla potrzeb dialogu człowiek – komputer,
 2. projektowania i programowania systemów pozyskujących informację z dużych zbiorów tekstów,
 3. stosowania w praktyce logiczno-semantycznych i statystycznych technik analizy danych wyekstrahowanych ze zbioru tekstów. Zatem absolwent EPI jest dobrze przygotowany do pracy w firmach monitorujących, ekstrahujących i przetwarzających informację udostępnianą w Internecie.

Monitorowanie losów absolwentów wykazuje, że ponad 90% pracuje w szeroko rozumianym sektorze IT, także we własnych firmach. Bardzo pozytywnie o kwalifikacjach absolwentów elektronicznego przetwarzania informacji wypowiadają się pracodawcy.

Przygotowanie teoretyczne pozwala absolwentowi EPI na podjęcie studiów w szkole doktorskiej w dyscyplinach informatyka i językoznawstwo.

Dział Rekrutacji na Studia UJ

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:

Dział Rekrutacji na Studia UJ

tel.: +48 12 663 14 01, 12 663 14 08, 12 663 14 41
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
strona internetowa: rekrutacja.uj.edu.pl
adres: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój 18

Godziny dyżurów: poniedziałek: 10:00-16:00; wtorek-piątek: 08:00-16:00

IRK - Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są elektroniczne poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów - irk.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron